تفاوت علائم ظهور و شرایط ظهور

وابستگی و ربط ظهور به شرایط یک نوع وابستگی واقعی است زیرا <<مشروط>> که ظهور باشد بدون <<شرط>> تحقق پیدا نمی کند، به طور مثال یکی از شرایط تحقق نماز دخول وقت است تا وقت نماز نشود نمی شود نماز خواند.

  ولی ارتباط ظهور به علائم فقط از جهت اعلام و نشانه است نه وابستگی حقیقی مانند اذان که از رادیو پخش می شود ،نماز متوقف بر پخش اذان نیست بلکه ندای ملکوتی اذان نشانه ی دخول وقت است،ممکن است اذان گفته نشود،ولی با دخول وقت باید نماز خواند.

برای تحقیق مشروط همه ی شرایط باید جمع گردد. و همه ی شرایط وجود داشته باشد.چنانچه برای خواندن نماز همه ی شرایط از قبیل وقت ،قبله طهارت لباس و بدن،وضو باید با هم جمع شوند،اگر یکی از این شرایط نباشد ،امکان خواندن نماز صحیح نیست،مگر اینکه شار مقدس یکی از شرایط را نخواهد و یا جایگزین معرفی نماید.

  ولی در علائم چنین امری نیست و ممکن است علامتی تحقق یابد و تمام شود و بعد علامت دیگر و بعد ظهور تحقق بپذیرد.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر :

1.فصلنامه انتظار ،شماره 8و9و10

2.الملاحم و فتن یا فتنه و آشوب های آخرالزمان،ترجمه محمد جواد نجفی

3.علائم دوره ی آخرالزمان،محمد جواد خراسانی

4.نوائب الدهور فی علایم الظهور،سید محمد حسن میرجهانی

5.موعود شناسی،رضوانی

/ 1 نظر / 16 بازدید